Preskočiť na obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ

Zverejnené 5.1.2023.

Dátum a Čas
30. jan 2023 09:00 – 09:00
Miesto
Hucín - Obecný úrad Hucín

Obec Hucín

Zriaďovateľ OBEC Hucín, zastúpená starostom Ervínom Samkom

Vyhlasuje

dňom 30.01.2023 o 9.00 hod podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 552/2003 Z. z.“)

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy v Hucíne, Hucín č. 20, 049 13

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. Stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR č. 138/2019 Z. z. , ktorou ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. zákona č. 596/2003 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky :

 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c/ zákona č. 138/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • iné požiadavky podľa konkrétnych podmienkach školy alebo požiadaviek zriaďovateľa – napr. ovládanie príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, hospodárenie a základná znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška / žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • výpis z registra trestov( originál,  nie starší ako 3 mesiace )
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy ( v zmysle § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. )
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do: 23.01.2023 na adresu : Hucín č. 76, 049 13 , v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa  a  s označením :

„ Výberové konanie – Materská škola Hucín – NEOTVÁRAŤ“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadovaného podmienky.

Prihlášky zaslané po termíne , nebudú zaradené do výberového konania.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. V prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom oznámený telefonicky.  Preto žiadame uchádzačov o oznámenie tohto údaju v životopise.

                                                                          ………………………………………..

                                                                                       Ervín Samko

                                                                                  Starosta obce Hucín