Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Okres

Revúca

Región

Pod Mutnom

Počet obyvateľov

956

Rozloha

1256 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1327

Chotár obce Hucín leží vo východnej časti Slovenského krasu na terasovej plošine v doline potokov Muráň a Rybník. Jeho povrch je sčasti zalesnený, na juhu ho tvorí vápencová pahorkatina.

Počet obyvateľov: 956

Niečo zo štatistiky:
Počet úmrtí – 5
Počet narodených – 20
z toho rómske deti – 18
Uzavretých manželstiev – 4
Do obce bol prihlásený – 1 občan
Odhlásených bolo – 17 občanov

Rok201620172018
Počet nar. detí477
Počet úmrtí655
Počet uzavretých manželstiev

Matrika:
Počet zapísaných
úmrtí – 9
sobášov – 7
overených podpisov – 76
osvedčení listín – 44

Rok 2007

Obstaranie 1100 1 nádob na kom.odpad, sklo. plasty Výmena žiaroviek VO na úsporné Rekonštrukcia strechy Základnej školy Zriadenie novej triedy v ZŠ zo skladu Výsadba zelene v obci. / tuje, okrasné kríky/ Náter oplotení pred bývalou Jednotou. MŠ. ZŠ Bleskozvod na budove ZŠ Zriadenie oporného múru a rekonštrukcia bývalej pálenice na Obecné múzeum Terrénne úpravy na dvore kaštiela Nákup vianočného osvetlenia.

Rok 2008

Rekonštrukcia strechy kaštiela Uloženie dlažby na dvore kaštiela Výmena kotla na OcU Výmena zastaralej podlahy na plávajúcu v budove OcU Vyhotovenie stavaných skríň v budove OcU Zriadenie bleskozvodu na kaštieli Premiestnenie bocianieho hniezda zo strechy kaštiela Výrub stromov a úprava chodníka na cintoríne Zriadenie bleskozvodu na budove MŠ Výmena starých okien a dverí na plastové na budove ZŠ Výmena vchodových dverí na Kult.dome a MŠ Vymaľovanie domu smútku a dokúpenie stoličiek.

Rok 2009
Nákup MulticáraÚdržba KD, oprava stropu, ukladanie dlažby, zavedenie vodovodu, maľovanie súvisiace s otvorením nultého ročníka pri ZŠ. Výmena ďalších okien na ZŠ Výsadba zelene okolo domu smútku a OcU Úprava okolia pomníka Uloženie zámkovej dlažby na dvor ZŠ Nákup stoličiek do kult.domu. Zámková dlažba pred pálenicou Strieška pred vchodom pálenice Rekonštrukcia hygien.zariadení a čakacej miestnosti. Spracovanie projektu Hucín – Infraštruktúra /’Kanalizácia, čistička, miestne komunikácie, autobusové prístrešky, údržba verejnej zelena, elektrické rozvody.

Obec zamestnávala na drobné obecné služby 123 nezamestnaných. V rámci organizovania VPP, okrem bežných činností ako je kosenie verejných priestranstiev, sa vykonali nasledovné práce:

–Rekonštrukcia OcÚ a to kancelárie starostky obce (betónovanie, kladenie plávajúcej podlahy, maľovanie).
–Rekonštrukcia zasadačky OcÚ (betónovanie, kladenie plávajúcej podlahy, zamurovanie dverí).

–Za budovou Obecného úradu bol vybetónovaný priestor, kde sa vyrábali betónové kocky na chodník. 
–Na všetky dvere boli namontované mreže a vyhotovené dvere ako prevencia proti krádeží, nakoľko obec vlastní brúsku, flexu, miešačku na betón, káru, fúriky, pracovné náradie, ponorné čerpadlo, zváračku.–Previedla sa rekonštrukcia bývalej pálenice na obecné múzeum, vakovanie, oprava stropu, maľovanie, údržba okolia, budovanie oporného múru pri potoku, studničky a pod.
–V obci sa ďalej pokračovalo s opravou chodníkov v celej dĺžke cca 2 km, na čo sa spotrebovalo veľké množstvo cementu, piesku.

Vďaka tomu, že ÚPSV v Revúcej preplácal náklady, bolo možné tieto práce uskutočniť. Poďakovanie patrí organizátorom, ktorý si vedeli práce zorganizovať tak, aby tieto práce boli ukončené. Celkove im patrí uznanie za to, že taký veľký počet nezamestnaných vedeli zadeliť tak, aby to bolo v súlade s pokynmi ÚPSV.

Ďalšie činnosti:

–Opravila sa umyváreň v Materskej škole, uložili sa nové dlažby, kde bolo potrebné taktiež najprv rozbúrať betónový podklad, následne vybetónovať priestory a uložiť dlažbu a vymaľovať priestory.
–V Základnej škole nezamestnaný natreli hygienické zariadenia a natreli oplotenie.
–Vďaka VPP bolo vymaľované Obvodné stredisko, natreté boli okná a dvere. Bolo potrebné vyvakoať niektoré priestory, nakoľko bola spadnutá omietka.

Koncom roka 2005 bolo potrebné ešte previesť opravu hygienického zariadenia v Kultúrnom dome. Pretože sa WC nepodarilo opraviť, bolo potrebné rozbúrať všetky miestnosti a znova zaviesť vodu a následne vybetónovať, uložiť obklady, dlažbu. Ďalej v Kultúrnom dome boli natreté všetky okná a dvere. V Rómskej osade sa pokračovalo s vybudovaním chodníkov a okolia výtokového stojana na vodu a odtoku do potoka. Ďalej boli zriadené autobusové zastávky, kde sa taktiež vybetónovalo okolie, resp. Vyložili sa betónovými kockami.

Spoločenské akcie:

–Deň matiek–Prijatie cyklistov z celého Slovenska, na čele s poslancom NR SR László Kotelesom.
–V júni sa uskutočnili dni obce v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj obce Hucín.
–V rámci týchto dní sa usporiadali výstavy prác detí obce Hucín v MŠ, výstava bábik v klube dôchodcov, starých fotografií v obecnom múzeu.
Dni obce boli zorganizované na vysokej úrovni, k čomu prispeli dievčatá mažoretky, deti zo ZŠ Romastar, za čo bolo vyslovené poďakovanie p. učiteľke Horváthovej, Balcovej, Kelemenovej, ako aj všetkým poslancom pracovníkom OcÚ a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu osláv. Obec navštívili zástupcovia obce Nagybánhegyes z MR, s ktorým zatiaľ oficiálnu zmluvu o spolupráci obec nemá podpísanú, ale je predpoklad, že v budúcnosti sa spolupráca ešte prehĺbi v prospech oboch strán.

Každoročne sa uskutočňuje v obci športový deň a nebolo to inak ani toho roku. V roku 2005 sa uskutočnili voľby do VÚC. Tesne pred voľbami sa nám podarilo v spolupráci s Reg. správou ciest opravu štátnej cesty cez obec.

Na základe rozhodnutia Ministerstva výstavby a reg. rozvoja obec v roku 2006 by mala získať finančné prostriedky na infraštruktúru sociálne znevýhodnených skupín. Projekt na územné konanie je vyhotovený čaká sa na vyjadrenia dotknutých orgánov. Z celkového prehľadu je zrejmé, že obec nezaháľala, vykonala kus užitočnej práce, za čo im bolo udelené poďakovanie starostkou obce.