Ugrás a tartalomra

Výzva na predkladanie ponúk

Szerkesztett
18. máj 2021
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
26. június 2019

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: Obec Hucín

Sídlo: Hucín 76, 049 13 Hucín

Štatutárny zástupca: Jaroslav Horváth – Starosta

IČO:     00328316

Mobil: 0911 613 987

e-mail: obechucin@mail.t-com.sk

webové sídlo: www.hucin.ocu.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

www.hucin.ocu.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Výstavba detského ihriska

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, podľa projektovej dokumentácie

Technické parametre:

– Certifikované podľa STN EN1176

– Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177

– Herné prvky sú navrhnuté podľa projektovej dokumentácie

– Ihrisko musí byť bezúdržbové

– Požadovaná minimálna záruka 60 mesiacov

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

9823,84

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena s DPH

7. Dĺžka trvania zákazky:

Do 30.12.2019 alebo 70 dní od odovzdania staveniska – podľa toho čo nastane skôr

8. Variantné riešenie:

neumožňuje sa

9. Podmienky účasti:

– identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,

štatutárny zástupca)

-Rozpočet vypracovaný v súlade s bodom 4.

-Doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e) – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedá predmetu zákazky ( postačuje kópia dokladu)

10. Požiadavky na predmet zákazky:

– vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN 1177 STN EN1176

– doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie

– zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177

-záruka 60 mesiacov

11. Lehota na predkladanie ponúk:

04.07.2019 10:00

Písomne na adresu verejného obstarávateľa

Obec Hucín,

Hucín 76, 049 13 Hucín

Heslo súťaže: Detské ihrisko – neotvárať!

12. Termín otvárania ponúk:

04.07.2019 10:05

Výsledky vyhotnotenia cenových ponúk budú zverejnené na webovom sídle obce.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.

13. Zmluva o dielo:

Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
– Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
– Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
– Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
– Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
– Ak mu nebude pridelená dotácia z Úradu Vlády na rozvoj športu pre rok 2019.

Príloha č.1 Výkaz Výmer

Príloha č.2 Projekt pre ohlásenie drobnej stavby

Dňa 26.6.2019

V Hucíne

Starosta obce – Jaroslav Horváth